top of page

Nakagawiang Pangangalaga sa Bahay

Ang ganitong uri ng pangangalaga ay ang pinakakaraniwang uri ng pangangalaga sa hospice na ibinibigay. Kami  nag-aalok ng serbisyong ito sa mga tahanan ng aming mga pasyente, sa mga pasilidad ng pangangalaga, at sa mga nursing home. 

Home Nurse Examining Patient

Patuloy na Pangangalaga sa Bahay

Ang patuloy na pangangalaga sa tahanan ay pinakamainam para sa mga nangangailangan ng masinsinang pangangalaga para sa pamamahala ng kanilang kaginhawahan. Ang mga kawani ng medikal ay ipapadala sa tahanan o pasilidad ng pangangalaga ng mga pasyente para sa mga shift na itinuturing na medikal na kinakailangan (hanggang t0 24 na oras bawat shift.)

Patient and Nurse

Pangangalaga sa Inpatient

Ang pangangalaga sa inpatient ay para sa mga hindi matugunan ang mga pangangailangan sa kanilang mga tahanan. Magbibigay kami ng mga alternatibong akomodasyon sa isang lokal na pasilidad ng pangangalaga hanggang sa ang pasyente ay handa nang umuwi. 

Nursing Home

Pangangalaga sa Pahinga

Ang pangangalaga sa pamamahinga ay isang serbisyong ibinibigay upang pansamantalang mapawi ang pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga sa kanilang mga tungkulin nang hindi kinakailangang ipadala ang kanilang mahal sa buhay sa isang nursing home o pasilidad ng pangangalaga.

Home Nurse Making Bed
bottom of page