top of page

Tungkol sa atin

Old and Young

Tungkol sa Fountain Hospice

Ang Fountain Hospice ay nagbibigay ng mga serbisyo sa mga pasyenteng may karamdaman sa wakas na may malawak na hanay ng diagnosis. Ang Fountain Hospice ay hindi tumatanggi sa mga serbisyo o trabaho sa o sa anumang iba pang paraan na may diskriminasyon laban sa sinumang tao batay sa kasarian, edad, oryentasyong sekswal, mental o pisikal na kapansanan, lahi, relihiyon, ninuno, pinagmulan.

Alinsunod sa konsepto ng hospice, ang Fountain Hospice ay nagbibigay ng masinsinang paggamot sa mga sintomas. Nakatuon ang palliative na pangangalaga sa pagpapahusay ng kaginhawahan ng pasyente at pangkalahatang kalidad ng buhay at ibinibigay sa tahanan o lugar ng tirahan ng mga pasyente.

Ang mga serbisyo ng hospice ay hindi lamang para sa  pasyenteng nag-iisa; ito ay para din sa pamilya, kaibigan, at tagapag-alaga. Kabilang dito ang suporta at edukasyon sa mga nakaraang buwan, pati na rin ang pagpapayo sa pangungulila sa pagharap sa kanilang pagkawala.  

Kung minsan ang mga pasyente ay bubuti sa ganitong uri ng masinsinang pangangalaga at suporta.

bottom of page